مطلب مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید

ثبت نام

لیست ios های شرکت سیسکو

IOS 1700:

c1700-adventerprisek9-mz.124-8.bin
c1700-advipservicesk9-mz.124-15.T11.bin
c1700-advipservicesk9-mz.124-15.T7.bin
c1700-advipservicesk9-mz.124-15.T8.bin
c1700-advipservicesk9-mz.124-15.T9.bin
c1700-advipservicesk9-mz.124-23.bin
c1700-advsecurityk9-mz.123-26.bin
c1700-advsecurityk9-mz.124-10.bin
c1700-advsecurityk9-mz.124-18.bin
c1700-advsecurityk9-mz.124-19.bin
c1700-advsecurityk9-mz.124-9.T.bin
c1700-sy7-mz.124-21.bin

…………………………………………………………………………………………
IOS 26xx:

c2600-adventerprisek9-mz.124-15.T7.bin
c2600-adventerprisek9-mz.124-23.bin
c2600-adventerprisek9_ivs-mz.124-19.bin
c2600-adventerprisek9_ivs-mz.124-21a.bin
c2600-advipservicesk9-mz.124-17.bin
c2600-advipservicesk9-mz.124-23.bin
c2600-advipservicesk9-mz.124-25b.bin
c2600-advsecurityk9-mz.124-23.bin
c2600-ipbasek9-mz.124-23.bin
c2600-ipvoice_ivs-mz.124-21a.bin
c2600-telco-mz.124-25c.bin
c2600-i-mz.123-9.bin

c2691-adventerprisek9-mz.124-25c.bin
c2691-adventerprisek9_ivs-mz.124-15.T12.bin
c2691-advipservicesk9-mz.124-15.T12.bin
c2691-advipservicesk9-mz.124-15.T6.bin
c2691-entservicesk9-mz.124-13b.bin

…………………………………………………………………………………………………
IOS 36xx:

c3640-ik9o3s-mz.124-13.bin
c3640-ik9o3s-mz.124-25a.bin
c3640-ik9o3s-mz.124-25c.bin
c3640-ik9s-mz.123-26.bin
c3640-is-mz.124-13b.bin
c3640-is-mz.124-21.bin
c3640-js-mz.124-13.bin
c3640-js-mz.124-25a.bin
c3640-jsx-mz.124-19.bin

c3660-jk9o3s-mz.124-25d.bin
c3660-ik9s-mz.123-26.bin
c3660-jk9o3s-mz.124-6.XT2.bin
c3660-jk9s-mz.124-6.XT2.bin

………………………………………………………………………………………………
IOS 37xx:

c3725-adventerprisek9-mz.124-11.XW7.bin
c3725-adventerprisek9-mz.124-15.T7.bin
c3725-adventerprisek9-mz.124-23.bin
c3725-adventerprisek9-mz.124-25.bin
c3725-adventerprisek9_ivs-mz.124-25b.bin
c3725-advipservicesk9-mz.124-23.bin
c3725-advipservicesk9-mz.124-25b.bin
c3725-advsecurityk9-mz.124-15.T12.bin

c3745-adventerprisek9-mz.123-26.bin
c3745-adventerprisek9-mz.124-25.bin
c3745-adventerprisek9_ivs-mz.124-15.T8.bin
c3745-advipservicesk9-mz.124-25d.bin
c3745-advipservicesk9-mz.124-15.T6.bin
c3745-advipservicesk9-mz.124-4.T1.bin
c3745-advsecurityk9-mz.124-23.bin
c3745-ipbasek9-mz.124-25b.bin
c3745-ipvoice_ivs-mz.124-23.bin

……………………………………………………………………………………………….
IOS 7200:

c7200-advipservicesk9-mz.152-4.S5.bin
c7200-advipservicesk9-mz.150-1.M.bin
c7200-advipservicesk9-mz.124-20.T.bin
c7200-adventerprisek9-mz.124-15.T9.bin
c7200-adventerprisek9-mz.124-20.T.bin
c7200-adventerprisek9-mz.124-22.T.bin
c7200-adventerprisek9-mz.124-24.T.bin
c7200-spservicesk9-mz.124-22.T.bin
c7200-jk9o3s-mz.124-25a.bin
c7200-jk9o3s-mz.124-25b.bin
c7200-jk9s-mz.124-21a.bin
c7200-jk9s-mz.124-21.bin
c7200-p-mz.124-21a.bin

c7200p-advipservicesk9-mz.152-4.S5.bin
c7200p-advipservicesk9-mz.124-4.XD10.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-4.XD9.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-15.T1.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-15.T7.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-15.T8.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-20.T.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-22.T.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-24.T.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-4.XD11.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-4.XD12.bin
c7200p-adventerprisek9_sna-mz.124-24.T1.bin

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 باما در تماس باشید.

 


ایران/ استان تهران / تهران
09199926216